ONDERZOEKSMETHODE
Visueel onderzoek middels A/r/tography

De brug tussen a/r/tography en visueel onderzoek

In mijn onderzoek naar het vergroten van visuele geletterdheid door het gebruik van visueel onderzoek heb ik gewerkt met de methode a/r/tography als leidraad om het onderzoek vorm te geven en te beschrijven. Uit a/r/tography onderzoek is gebleken dat niet alle data te verzamelen is uit onderzoeksvormen die enkel gebaseerd zijn op literaire bronnen, maar juist ook op persoonlijke ervaringen (Taverne, 2018). Wat is de waarde van de persoonlijke unieke ervaring? In mijn onderzoek vind ik hier een link met het inzetten van visueel onderzoek als onderzoeksmethode. Uit mijn onderzoek is gebleken dat juist het op gang brengen van de dialoog tussen studenten door de (gezamenlijke) analyse van beelden een grote meerwaarde geeft aan het werken met visueel onderzoek om visuele geletterdheid te vergroten. Het draait om het delen van interpretaties, diverse bedoelingen van de maker, het betekenis geven aan beeld gebaseerd op eigen ervaringen, hierdoor eigen kennis verbreden en daardoor visuele geletterdheid vergroten. De uitkomst is nooit een vaststaand gegeven. Ook in de definitie van a/r/tography (Springgay, Irwin, Leggo & Gouzouasis, 2007) staat dat de methode geen eenduidig antwoord geeft. Het eigen onderzoek is leidend, maar ook de  persoonlijke ervaringen zijn leidend voor het gebruik van deze methode. Taverne (2016) beschrijft dat A/r/tography is ontstaan vanuit de ervaringen van een Canadese leergemeenschap van docenten en studenten (faculteit Educatie van de Universiteit van British Columbia in Vancouver) die samen zijn gaan experimenteren. Zij zochten bewust de grenzen op van praktijkgericht artistiek-educatief onderzoek vanuit het besef dat veel relevante kennis niet te vangen viel binnen de bestaande kaders. Uit deze ervaringen destilleerden zij een terminologie en methodologische concepten en verzamelden ze een filosofisch gedachtegoed (Sinner, Leggo, Irwin, Gouzouasis, & Grauer, 2006). 

Onder de basisdefinitie van visuele geletterdheid verstaat men de vaardigheden om beelden te lezen, te interpreteren en kritisch te evalueren. Het gaat over taal, communicatie en interactie, het ontwikkelen van visuele geletterdheid in lezen en ‘schrijven’, ofwel zelf beelden maken is een tool die gebruikt kan worden om ideeën over te dragen en onszelf verstaanbaar te maken in de digitale wereld. Om onze vaardigheden te verbreden en onze positie in de maatschappij te versterken. 

De rol en het doel van een beeld kunnen variëren. Een rol van het beeld kan datavorming zijn, maar beelden worden ook ingezet bij dataverzameling. Het in beeld brengen van demografische en culturele verschillen is een voorbeeld. Ook worden beelden gebruikt om onderzoek te presenteren. Als het doel is om visuele geletterdheid te vergroten is het niet altijd van belang wat de bedoeling van de maker was, het gaat om het op gang  brengen van dialoog tussen de ontvangers. 

A/r/tography en visueel onderzoek – Beiden sterk geleid door multi-interpretabelheid

In de definitie van a/r/tography staat dat het geen eenduidig antwoord geeft. De confrontatie tussen onderzoek doen en persoonlijke ervaring is het uitgangspunt om tot kennis te komen (Taverne, 2018). Dit is waar visueel onderzoek de definitie van a/r/tography raakt. Het is de persoonlijke ervaring en interpretatie van beelden die ervoor zorgt dat er door de dialoog een nieuwe visie bij de studenten kan ontstaan bij het analyseren van beelden. Juist de multi interpretabelheid is nodig om deze methode valide te maken. De herkomst van de variabele betekenis van beeldanalyse door de studenten kan terugleiden naar de leertheorie van Vygotsky (1896-1934). Vygotsky veronderstelde dat de (cognitieve) ontwikkeling van een individu plaatsvindt in de sociale context. Zijn complexe en dynamische zone van de naaste ontwikkeling is de kern van het sociaal constructivisme. Volgens Vygotsky’s constructivisme geeft een kijker betekenis aan een beeld door eigen interactie (van Doorn, 2018). Het gaat om het open staan voor de variabele antwoorden en diverse opvattingen van de studenten, zij vormen een bron van kennis voor de onderzoeker.

Zowel in a/r/tography als in visueel onderzoek zijn meerdere antwoorden mogelijk. De uitkomst is altijd variabel en zal daardoor eerder aanzetten tot verder onderzoek of nieuwe vragen oproepen. Vragen kunnen dan weer teruggekoppeld worden aan bestaande theorieën. Door deze theorieën met elkaar te combineren en te herzien kunnen nieuwe strategieën ontstaan om een onderzoek valide te maken. A/r/tography is een hybride vorm van onderzoek omdat het andere vormen van onderzoek insluit. Zoals in mijn onderzoek een case study om visueel onderzoek te onderzoeken. Het beschrijven van de ervaringen vanuit a/r/tography is een manier van data verwerking. Ervaringen registreren, en door het beschrijven van de ervaringen een nieuwe werkelijkheid laten ontstaan. Het is de waarde van de unieke persoonlijke ervaring (Siegesmund, 2012). 

De nieuwe vragen en nieuwe uitkomsten die ontstaan door het eigen onderzoek laten de persoon die onderzoekt groeien in ontwikkeling. A/r/tography werkt met drie rollen binnen het onderzoek, de onderzoeker, de docent en de kunstenaar. Binnen het proces van a/r/tography is het van belang dat je kennis deelt in alledrie de rollen met andere onderzoekers, studenten, docenten alsmede kunstenaars. Als door visueel onderzoek de dialoog op gang gebracht wordt in een groep studenten, neemt ook de docent in faciliterende rol deel aan het gesprek. De rol van onderzoeker en docent is dan tweeledig.  Het proces van multi-interpretabelheid bestaat onder andere uit het delen van informatie en juist door de dialogen weer tot nieuwe informatie te komen. De vragen rijzen gedurende het onderzoek. De drie denkprocessen als kunstenaar onderzoeker en docent komen bij elkaar, maar schuren ook juist. Ze inspireren en versterken elkaar. 

De a/r/tography renderings gezien door visueel onderzoek

De methode a/r/tography is het best omschreven als een methode waarin het niet draait om vooraf een manier van werken vastleggen of voorschrijven. A/r/tography werkt met methodologische concepten die beweeglijk en voortdurend in ontwikkeling zijn. Deze concepten worden renderings genoemd, weergaves, omdat ze letterlijk nieuwe inzichten en betekenissen kunnen weergeven (Taverne, 2016).

‘These renderings combine to what Dewey might call an experience, which encounters with art provide. Through its structure of renderings, a/r/tography offers methods to reach these moments of Deweyian experience through disciplined inquiry. Thus, a/r/tography is a research methodology that seeks to capture, record, and artistically represent moments critical to reclaiming wisdom. We search for this wisdom, as it has been lost in our research methods that have been preoccupied with the production of knowledge.’ (Siegesmund, 2012)

Hoe de informatie tot je komt is niet eenduidig, en of het te categoriseren is in een van de renderings is de vraag. Het onderzoek is voortdurend in beweging. Naast dat de drie denkrollen door elkaar lopen in het onderzoek, zijn ook de renderings niet chronologisch te volgen gedurende het onderzoek. Veel van de data is niet te vatten in een concept maar trilt juist mee in meerdere renderings. Hieronder staan de renderings uitgeschreven zoals ze verwoord worden in de methode a/r/tography. De hybriditeit van a/r/tography staat toe dat ik hier kan beschrijven hoe de renderings passen binnen visueel onderzoek en visuele geletterdheid zoals ik ze ervaren heb in mijn onderzoek.

Contiguity – vrij vertaald als nabijheid of aangrenzing van onderzoeksterreinen

In het visueel onderzoek om visuele geletterdheid te vergroten heb ik gewerkt met een case study. De fotografie studenten van de case study werkten aan een opdracht met het thema ‘film noir’. In de eerste bijeenkomst waarin wij beelden hebben geanalyseerd zijn de studenten eerst op zoek gegaan naar bestaande bronnen over ‘film noir’. Wat zijn de gebruikte technieken, welke bekende kunstenaars kennen we uit deze periode? Het was een proces van triangulatie. De zoektocht naar bronnen hebben zij vanuit diverse invalshoeken aangevlogen. Elke student heeft zijn of haar bevindingen laten zien en deze zijn gezamenlijk geanalyseerd. Vanuit deze informatieverzameling zijn zij een plan gaan maken om hun eigen beelden te creëren. Binnen a/r/tography is het juist het gebruik van diverse bronnen en het inzetten van aangrenzende vakgebieden wat voor de validiteit van het onderzoek zorgt. 

De studenten hebben deze vorm van onderzoek doen voor een opdracht als vernieuwend ervaren. Zij hebben hun eigen talenten kunnen inzetten, maar ook kunnen leren van talenten van anderen. Daarnaast heeft het onderzoek mij geleerd dat de visuele geletterdheid van de studenten vergroot wordt door deze vorm van dataverzameling en analyse. Het gaat niet alleen om de identificatie van een beeld, maar ook om de interpretatie, op diverse niveaus, contextueel, metaforisch, en filosofisch. Juist door deze analyse gezamenlijk uit te voeren, worden de kennis en vaardigheden van de studenten en docent vergroot. In ‘Thoughts on Visual Literacy’ schrijft Philip Yenawine;

‘Visual literacy is the ability to find meaning in imagery. It involves a set of skills ranging from simple identification–naming what one sees–to complex interpretation on contextual, metaphoric and philosophical levels. Many aspects of cognition are called upon, such as personal association, questioning, speculating, analyzing, fact-finding, and categorizing. Objective understanding is the premise of much of this literacy, but subjective and affective aspects of knowing are equally important .’

De studenten van de case study zijn jong-volwassenen en hebben allen in het dagelijks leven een andere baan, achtergrond en opleiding. Binnen het onderzoek spreek je alle vaardigheden uit elk (vak)gebied aan om een beeld te analyseren. Daardoor komt er veel kennis vrij om te delen met alle deelnemers binnen de case study (ook de docent in rol van docent en onderzoeker). 

Living Inquiry – vrij vertaald als onderzoekend leven

Het beschrijven van een onderzoek middels a/r/tography is te doen door het te zien als een stuk uit de tijd wat omschreven wordt. Je houdt een logboek bij waarin je beschrijft wat je overkomt, en waar je denkt data gevonden te hebben. Buiten dat het onderzoek beschreven wordt vanuit drie rollen, speelt het gehele onderzoek ook een overkoepelende rol in het leven van de onderzoeker. Het is niet per definitie alleen als je als docent werkt dat er informatie tot je komt over lesmethoden. Het kan ook gebeuren in alle andere rollen van je leven. Het doen van visueel onderzoek raakt ook alle facetten van het leven van de onderzoeker. Het ‘leven van je onderzoek’ krijgt een nieuwe dimensie door alle beelden die toch al dagelijks voorbij komen als onderzoeker veel bewuster te beleven, te zien en een betekenis te geven. Elk beeld verpersoonlijkt een manier van zien, onze perceptie of appreciatie van een beeld hangt af van onze eigen manier van zien (Berger, 2008). Deze manier van zien kan beïnvloed worden door het communiceren over beelden en diverse percepties van kijkers en de maker te analyseren. In ‘Denken over Beelden’ van Pauwels en Peters (2005) wordt beschreven dat de visuele cultuur een proces is van betekenisvorming, maar ook van betekenisoverdracht. De dialoog op gang brengen door beelden resulteert ook in de praktijk en producten tot een vernieuwing van invalshoeken. Hierdoor ontstaat (persoonlijke) groei, door het leven van het onderzoek in alle facetten van je leven, openstaan voor data uit onverwachte hoek en het aangaan van de dialoog komt er nieuwe kennis tot je. Het onderzoek groeit uit tot een valide beschreven stuk uit de tijd. 

Metonymia en Metafoor – aandacht voor het dubbelzinnige en kennis die hieruit voort kan komen

In a/r/tography is het juist ook van belang de schurende kanten van het onderzoek te benoemen. De twijfel, de verwarring, het dubbelzinnige, en het niet meteen kunnen plaatsen van informatie, maar wel weten dat het nuttig kan zijn. Samenkomen om onderzoek te doen is binnen a/r/tography een veelvoorkomende manier om tot kennis te komen. Middels de case study in mijn onderzoek is daar een manier ontstaan om samen onderzoek te doen en docent mee te laten onderzoeken. De rol van de docent was faciliterend tijdens de gezamenlijke momenten waarin beelden werden geanalyseerd, maar evenals de studenten van elkaar leerden, deed ik dat in mijn rol als docent ook. Hierdoor werden we allen (even) onderzoekers. De rollen zijn dubbelzinnig en lopen door elkaar heen. De verschillende percepties van beelden zorgen voor een andere vorm van dubbelzinnigheid. Tijdens de momenten van analyseren van beelden was het juist de multi-interpretabelheid die voor nieuwe kennis en invalshoeken zorgde. Ook omdat studenten samenwerken en elkaars beelden analyseren hebben zij allen, wellicht onbewust de twee rollen van kunstenaar en onderzoeker al op zich genomen. 

Er worden nieuwe verbindingen gelegd door het op gang komen van de dialoog. Door gezamenlijk visueel onderzoek te doen ontstaat er een nieuwe situatie. A/r/tography omarmt het ontstaan van situaties als bron van kennis.

Openings – over hoe je tot kennis komt

In elk onderzoek, maar met name met de methode a/r/tography is het van groot belang dat je alles documenteert wat je leert. Je verbreedt je kennis door de dialoog. Je gebruikt bronnen uit literatuur om bevindingen te valideren, zoekt naar nieuwe inspiratie in deze bronnen en gebruikt daarvoor het proces van triangulatie. De theorie stimuleert tot het maken van eigen werk. Door het maken van eigen werk en dit te delen met anderen komt er weer een dialoog op gang. Binnen a/r/tography trillen de drie denkrollen hierdoor mee met elkaar. Van het een komt het ander. Door het onderzoek creëer je een nieuw bewustzijn, wat bruikbaar is voor het ontwikkelen van nieuwe onderbouwde visie. De winst zit hem in het gebruik van beeld als universele taal om elkaar te leren kennen. Uiteraard kunnen beelden op ontelbaar veel manier geinterpreteerd worden, maar ze zijn wel voor veel meer mensen ‘leesbaar’, waar men met talige bronnen op een obstakel stuit. Visuele methoden faciliteren de communicatie tussen deelnemers. Hierdoor wordt de visuele geletterdheid vergroot. Met de methode a/r/tography leer je openstaan voor meetrillen in andere facetten van je leven, door visueel onderzoek om visuele geletterdheid te vergroten leer je openstaan voor andere invalshoeken. Visueel onderzoek maakt communicatie over moeilijke onderwerpen makkelijker (Pain, 2012). Er komen aanwijzingen voor vervolgvragen. Het leert je observeren, je inlevingsvermogen vergroten, een open verbeelding hebben, en reflecteren. Wat ook belangrijk is binnen a/r/tography, wat met name bestaat uit een grote reflectie op de persoonlijke groei door het tot kennis komen middels deze methode. Het voor ogen hebben van heldere doelen, meningen, diverse visies en het herkennen van bovenstaande (Hetland, 2013). Het kunnen beoordelen wanneer een project klaar is vereist eveneens reflectie en communicatieve vaardigheden. Het leven van je onderzoek, zorgt ervoor dat je ook keuzes maakt als je niet met het onderzoek bezig bent. Je documenteert alles, waardoor bijvoorbeeld de case study een leergemeenschap wordt en alle data van belang zijn. De docent heeft naast een faciliterende, ook een lerende rol. Het onderzoek roept nieuwe vragen op, verbreed hierdoor de visie van zowel de onderzoeker als de andere deelnemers. 

Reverberations – vrij vertaald resonanties. Echo , nagalm, naklank, weergalm, weerklank

Binnen a/r/tography zit de kennis in de verschillende rollen die de onderzoeker op zich neemt en het verbreden en aanpassen van de inhoud van deze rollen gedurende het onderzoek. Het in kaart brengen van overeenkomsten en verschillen, het bij elkaar brengen van gevoelens (Kind, 2008). Hier ligt een overeenkomst met het visueel onderzoek wat ik heb gedaan met de case study, waar het draait om de dialoog die de studenten bij elkaar bracht. De rollen die zij op zich namen als medeonderzoekers, al dan niet bewust door het delen van hun persoonlijke reflecties, percepties en achtergronden, daarnaast met mijn rol als onderzoeker en docent. De docent faciliteert in het begin in de rol als aangever, en is sturend in het proces. De onderzoekende rol kijkt mee, maar in een later stadium krijgt deze rol ook een groter aandeel. De kennis zit in het openstaan voor een variatie van antwoorden, steeds kunnen schakelen tussen de rollen, het teruggrijpen naar een eerder antwoord en verbanden leggen, waardoor kennis tot je komt. Voor een goed ontwikkelde visuele geletterdheid heb je vaardigheden nodig. Het ontwikkelen van deze vaardigheden begint simpel, het beschrijven wat je ziet, maar wordt steeds complexer als het gaat om interpretatie, diverse contexten waarbinnen het visuele getoond wordt, persoonlijke associaties. Dit roept vragen op tot verdere analyse, het zoeken naar bronnen om je eigen bevindingen te valideren. Klopt het wat ik zie? Wat ziet een ander? Wat heeft de maker bedoeld? Is dat van belang voor de waarde die ik aan het beeld hecht? Uiteindelijk zijn deze vragen een oproep voor communicatie over het beeld. Het gaat steeds verder, galmt na, laat je opnieuw nadenken over de betekenis van beelden, en uiteindelijk levert het een goed ontwikkelde visuele geletterdheid op, waar men openstaat voor bovenstaand beschreven proces. 

Yenawine (2013) beschrijft het als volgt: Visual language systems are much broader than other language models and being visually literate makes for more accurate, well rounded judgement. Uiteindelijk levert een goede visuele geletterdheid ons een stabiele plek op binnen de maatschappij, doordat we beter in staat zijn beelden die aan ons voorbij komen te interpreteren. 

Excess –  vrij vertaald buitensporigheid. Het opzoeken van grenzen, overkoepelend in het onderzoek. 

Dit concept ligt onder de hele methode. Werken met a/r/tography betekent dat je de grenzen opzoekt, als mens en, in alle drie de onderzoeksterreinen, in woord en in beeld. Het vraagt veel en genereert veel. Het is daarmee veeleisend en zoekt steeds extremen (Taverne, 2016). Steeds zoekend naar grenzen om jezelf uit te dagen, maar ook je lezer en/of kijker aan het denken te zetten. Het oproepen van een dialoog door het presenteren van beelden om visuele geletterdheid te vergroten. Door het stellen van vragen binnen de dialoog worden de kijkers aan het denken gezet over wat ze zien. Het leren aan de kijkers hun visie te herkennen en wellicht te verbreden. Door de dialoog ook de percepties van anderen aanhoren, echt leren luisteren naar elkaar. Het verleggen van grenzen gaat niet direct om het shockeren van je omgeving of van jezelf, maar eerder over het verbreden en verdiepen van je eigen inzichten. Ieder heeft zijn eigen grenzen, en om die te verleggen is een persoonlijk proces wat verbeeld kan worden in woord en beeld. Het is eveneens een doorlopend proces wat na het doen van deze vorm van onderzoek nooit meer stil zal staan en ons altijd zal blijven leren. 

Kijk, zie, beschrijf, analyseer en interpreteer. 

Brian Kennedy (Dartmouth, 2010) vertelt in TEDx Talk dat 90% van alle informatie tot ons komt via beelden. Een goede visuele geletterdheid is volgens hem nodig in het digitale tijdperk waar we in leven. Er werd al in beelden gecommuniceerd voordat er schrift bestond, terugkijkend naar de oude grottekeningen en in latere eeuwen bijvoorbeeld verhalen in glas in lood. Kennedy pleit voor een soort alfabet in visuele geletterdheid, want ook al zijn beelden een universele taal, de multi interpretabelheid kan voor verwarring en ruis zorgen. Het is juist ook de multi-interpretabelheid wat beelden tot een waardevol communicatiemiddel maakt, omdat het ons de dialoog laat aangaan om elkaars invalshoeken in te zien en te respecteren. Door de gezamenlijke analyse een nieuwe werkelijkheid creëren. Het verbreedt je eigen vaardigheden en interpretaties, en zorgt ervoor dat een goede visuele geletterdheid je open laat staan om het onderzoek ‘te blijven leven’. Het advies is om meer tijd te besteden aan het bekijken van beelden. De meerwaarde is niet enkel het vergroten van de visuele geletterdheid, maar het trilt mee in alle facetten van je leven. Precies wat werken met a/r/tography voor ogen heeft. Een onderzoek wat nooit stopt, omdat de visie van de onderzoeker, maar zeker ook als mens, in beweging is en blijft verbreden en verdiepen. 

LITERATUUR:
 • Berger, J. (2008). Ways of seeing. Penguin uK.
 • Dartmouth (29 april 2010). Brian Kennedy: Visual Literacy: Why we need it!. Geraadpleegd op https://youtu.be/OefLEpds5Is
 • Hetland, L. (2013). Studio thinking 2: The real benefits of visual arts education. Teachers College Press.
 • Kind, S. (2008). Learning to listen: Traces of loss, vulnerability, and susceptibility in art/teaching. In Being with a/r/tography (pp. 167-178). Brill Sense.
 • Pain, H. (2012). A literature review to evaluate the choice and use of visual methods. International Journal of Qualitative Methods, 11(4), 303-319.
 • Pauwels, L., & Peters, J. M. L. (2005). Denken over beelden: theorie en analyse van het beeld en de beeldcultuur. Acco.
 • Siegesmund, R. (2012). Dewey through a/r/tography. Visual Arts Research, 38(2), 99-109.
 • Sinner, A., Leggo, C., Irwin, R. L., Gouzouasis, P., & Grauer, K. (2006). Arts-Based Educational Research Dissertations: Reviewing the Practices of New Scholars. Canadian Journal of Education, 29(4), 1223-1270.
 • Springgay, S., Irwin, R. L., & Leggo, C. (Eds.). (2007). Being with a/r/tography. Sense Publications.
 • Taverne, P. (2016). Kunstgeschiedenis & Kunst Maken, een onderzoek met a/r/tography. Geraadpleegd op https://www.hanze.nl/assets/academie-minerva/master-kunsteducatie/Documents/Public/170501%20Pol%20Taverne%20Kunstgeschiedenis%20%20Kunst%20Maken%20een%20studie%20met%20artography%20INCL%20FOTOS.pdf
 • Taverne, P (2018). A/r/tography: levend onderzoek. Cultuur+Educatie jaargang 17 2018 nr. 50. Geraadpleegd op https://www.lkca.nl/~/media/downloads/publicaties/cultuur_plus_educatie/ce50_artography_%20levend_onderzoek_pol_taverne.pdf
 • Van Doorn, E. De Zone van de Naaste Ontwikkeling (ZNO). Geraadpleegd op https://www.stibco.nl/index.php/mogelijkheden/sociaal-constructivisme
 • Yenawine, P. (1997). Thoughts on visual literacy.
 • Yenawine, P. (2013). Visual thinking strategies: Using art to deepen learning across school disciplines. Harvard Education Press.


Mijn visueel onderzoek middels A/r/tography

A/r/tography is een vorm van educatief-artistiek onderzoek waarbij het maken van kunst gebruikt wordt om nieuwe kennis boven water te krijgen vanuit de rol van kunstenaar, onderzoeker en docent. Drie rollen die ieder een verschillend antwoord geven op de onderzoeksvraag. Deze drie rollen komen bij elkaar in de persoon die het onderzoek doet, waarbij zowel het lesgeven als het maken van kunst beide gezien worden als vormen van onderzoek en bron van kennis (Taverne, 2016). Het leek in het begin een voor de hand liggende keuze om de methode A/r/tography te hanteren voor mijn onderzoek naar het inzetten van Visueel Onderzoek in fotografie lessen. Toch begon ik te twijfelen. Vooral door de renderings waarlangs je je onderzoek laat volgen (Springgay, Irwin & Leggo, 2007). Ik vond de renderings teveel afbakenen. Hierdoor voelde het alsof ik moest vasthouden aan een proces wat wellicht niet past in mijn onderzoek. Het boek ging aan de kant, mijn onderzoek vorderde, en zoals met elk onderzoek kwam de methode toch weer onder mijn aandacht. Een typisch voorbeeld dat een onderzoek nooit lineair is.

Plots leek het alsof de renderings een stuk logischer waren, en ik, al dan niet onbewust, toch de stappen aan het volgen was volgens de A/r/tography methode in mijn onderzoek.

Hieronder de renderings van de methode a/r/tography zoals ik ze heb doorlopen in mijn rollen als onderzoeker, docent en kunstenaar in mijn onderzoek om Visueel Onderzoek in te zetten in fotografie lessen. Onderstaande links geven informatie geven over het verloop van mijn onderzoek.

 1. Contiguity vrij vertaald als nabijheid of aangrenzing binnen onderzoeksterreinen.
 2. Living Inquiry vrij vertaald als Onderzoekend Leven.
 3. Metonymia en Metafoor, deze rendering vraagt aandacht voor het dubbelzinnige en de kennis die hieruit voort kan komen.
 4. Openings. Hoe je tot kennis komt.
 5. Reverberations vrij vertaald Resonanties. echo, nagalm, naklank, weergalm, weerklank.
 6. Excess vrij vertaald buitensporigheid. Het opzoeken van grenzen, overkoepelend in het onderzoek.
LITERATUUR:
 • Emmison, M., Smith, P., & Mayall, M. (2012). Researching the visual. Sage.
 • Frankwatching (2019). Geraadpleegd op https://www.frankwatching.com/archive/2014/09/12/waarom-visuele-content-beter-scoort-dan-tekst-infographic/
 • Hollandse Meesters (2019). Geraadpleegd op https://hollandsemeesters.info/posts/show/7940
 • Siegesmund, R. (2012). Dewey through a/r/tography. Visual Arts Research, 38(2), 99-109.
 • Springgay, S., Irwin, R. L., & Leggo, C. (Eds.). (2007). Being with a/r/tography. Sense Publications)
 • Taverne, P. (2016). A/R/TOGRAPHY. Geraadpleegd op http://www.poltaverne.nl/index.php/artography/
© 2020 Suzanne Verhagen Fotografie | Powered by MoBoIT